Cover: Annie Grundtvig
Foto: Birthe Vembye
Logo: Ole Brockmann
Foto: Birthe Vembye
Cover: Sia Kildegaard Bregendahl